SERVICII

În vederea realizării obiectivului său, Camera de Comerț și Industrie Bihor oferă o gamă variată de servicii și activități menite să susțină și să înlesnească activitatea comercială în județul Bihor.

Asistență și consultanță în afaceri

Compartimentul de Asistență și Consultanță oferă asistență pentru:

 • constituirea societăților comerciale, sucursalelor și filialelor
 • modificarea actelor constitutive referitoare la asociați (cesiuni sau cooptări de asociați), sediu(declarări prelungiri și modificări), puncte de lucru(declarări, prelungiri sau radieri), completare de obiect de activitate, modificare administrator(numire sau radiere), majorare sau reducere capital social, dizolvări, radieri, fuziuni, divizări;
 • constituirea persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale precum și modificări ale acestora;
 • constituirea asociațiilor și fundațiilor precum și modificări ale acestora.

Parcurgem toți pașii, de la rezervarea numelui, depunerea capitalului social, completarea formularelor, redactarea actelor constitutive a declarațiilor, contractelor de comodat, împuternicirilor precum si a hotărârilor referitoare la mențiunile de modificare a actelor constitutive, până la ridicarea actelor.

Registrul național de publicitate mobiliară

Registrul Național de Publicitate Mobiliară este un sistem de evidență a garanțiilor mobiliare și publicitare, structurat pe persoane și pe bunuri, având ca Autoritate de Supraveghere Ministerul Justiției. RNPM asigură îndeplinirea unei obligatii civile sau comerciale născută din contractele încheiate între pesoane fizice sau juridice.

Implementarea în sistemul Camerei de Comerț și Industrie Bihor a RNPM a avut ca efect înlăturarea obstacolelor din calea convențiilor comerciale cu scopul de a facilita accesul firmelor, fie ele mari sau mici și indiferent pe potențialul lor economic la obținerea de credite în condiții mai avantajoase.

Prioritatea creanțelor mobiliare garantate înscrise în RNPM este protejată de lege și executarea garanțiilor este ușurată de mijloacele de identificare a bunurilor descrise în contractele de garanție. În același timp, creanțele negarantate, publicate în RNPM, sunt protejate, dând prioritate la executare creditorului dobânditor inițial, în raport cu alți creditori cesionari succesivi.
Rolul RNPM este de a proteja creditoii care și-au constituit ipoteci mobiliare înscrise; înscrierea în RNPM conferă creditorului ipotecar dreptul de a-și putea recupera creanța prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea RNPM oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacții ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Mijloacele logistice de care dispune serviciul Camerei de Comerț și Industrie Bihor alături de consultanța juridică de drept comercial, adaptată fiecărui caz în parte, garantează un serviciu de calitate, care protejează prin profesionalism nu numai cerințele de publicitate prevăzute de lege dar și interesele de confidențialitate specifice mediului de afaceri.

Registrul Național de Publicitate Mobiliară oferă celor interesați:

 • înregistrarea contractelor de garanţie reală mobiliară (de gaj);
 • înregistrarea creanţelor pe care diferite instituţii ale statului le au de recuperat de la debitori;
 • înregistrarea contractelor de gaj transcrise la Judecătorie;
 • eliberarea unor certificate obţinute în urma căutării în RNPM care conţin informaţii referitoare la numărul contractelor de garanţie mobiliară înregistrate de un creditor/debitor.

Dreptul de a opera înregistrări este rezervat operatorilor  şi agenţilor împuterniciţi de aceştia.

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor are calitatea de agent împuternicit al Operatorului  Camera de Comerţ şi Industrie a României,  având dreptul de a înscrie formularele de aviz de garanţie în sistemul de administrare al RNPM prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit.

Ce se înscrie în Registrul Național de Publicitate Mobiliară?

1. Ipotecile mobiliare care au ca obiect:

 1. creanţe băneşti născute din contractul de vânzare, contractul de locaţiune sau orice alt act încheiat cu privire la un bun, cele rezultate dintr-un contract de asigurare, cele născute în considerarea asumării unei obligaţii sau a constituirii unei garanţii, a folosirii unei cărţi de credit ori de debit ori a câştigării unui premiu la o loterie sau alte jocuri de noroc organizate în condiţiile legii;
 2. creanţe constatate prin titluri nominative, la ordin sau la purtător;
 3. conturi bancare;
 4. acţiuni şi părţi sociale, valori mobiliare şi alte instrumente financiare;
 5. drepturi de proprietate intelectuală şi orice alte bunuri incorporale;
 6. petrolul, gazul natural şi celelalte resurse minerale care urmează a fi extrase;
 7. efectivele de animale;
 8. recoltele care urmează a fi culese;
 9. pădurile care urmează a fi tăiate;
 10. bunurile corporale care fac obiectul unui contract de locaţiune, care sunt deţinute în vederea vânzării, închirierii ori furnizării în temeiul unui contract de prestări de servicii, care sunt furnizate în temeiul unui contract de prestări de servicii, precum şi materia primă şi materialele destinate a fi consumate sau prelucrate în exploatarea unei întreprinderi, produsele în curs de fabricaţie şi produsele finite;
 11.  echipamentele, instalaţiile şi orice alte bunuri destinate să servească în mod durabil exploatării unei întreprinderi;
 12.  orice alte bunuri mobile, corporale sau incorporale.

2. Clauzele de rezervă a proprietăţii, pactele de răscumpărare ori cesiunile de creanţă încheiate în scop de garanţie.

Cine poate solicita înscrierea avizelor de garanţie în RNPM?

 • CREDITORUL ipotecar persoana fizica / juridica sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea in RNPM a oricărui tip de aviz de garanţie
 • DEBITORUL – persoana fizica / juridica – al obligaţiei garantate reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială poate solicita înscrierea în RNPM a avizului de ipotecă iniţial
 • CONSTITUITORUL ipotecii persoana fizica / juridica sau reprezentantul său, împuternicit prin procura autentică sau împuternicire avocaţială, poate solicita înscrierea in RNPM numai a avizului de garanţie iniţial si a avizului de garanţie de extindere a ipotecii.

Cine poate solicita înscrierea avizelor de garanţie în RNPM?

In vederea înscrierii unui aviz de garanţie în RNPM solicitantul va prezenta operatorului următoarele acte:

 1. formularul de aviz completat lizibil la toate rubricile, in 2 exemplare originale semnat de solicitant depus personal sau de împuternicit cu procură autentică specială;
 2. dovada calităţii de parte interesată care poate fi :
  • pentru administratori – certificat constatator de la Oficiul Registrul Comerţului
  • pentru delegatul persoanei juridice, alta decât administratorii, procura notarială autentică specială.
  • pentru reprezentanţii instituţiilor publice – delegaţie de serviciu
 3. dovada plătii taxelor de înregistrare în RNPM;
 4. actul de identitate și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

SERVICII DE CĂUTARE ÎN RNPM

Cum si ce se poate cauta?

Orice persoana interesata poate adresa agentului autorizat o cerere de cautare in RNPM dupa urmatoarele criterii, (criterii care vor da rezultate exacte , reale ):

 • Numele debitorului si/sau a creditorului
 •  Numarul de identificare a avizului de ipoteca (ID-ul)

Certificate de origine

Camera de Comerţ şi Industrie  Bihor este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4, lit. e, să emită certificate de origine.

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă originea marfurilor care poate fi stabilita astfel:

 • mărfurile au fost obtinute in intregime într-o anumită ţară.
 • mărfurile au fost supuse ultimei transformari sau prelucrări substanțiale, justificată economic, din care a rezultat un produs nou sau care reprezintă un stadiu de fabricație important.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere tipizat eliberat de CCI Bihor, însoţit de următoarele documente:

 • declaraţia producatorului de origine;
 • factură externă;
 • alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Certificatul de origine se eliberează pe loc.

Taxă certificat de origine Membri Non-membri
TVA inclus 460 Lei 550 Lei

Cursuri

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, furnizor autorizat de formare profesională, organizează :

Curtea de Arbitraj Comercial

Instituţia juridică a arbitrajului ad-hoc, illotempore, a fost reglementată în Cartea a IV-a „Despre arbitri” din Codul de procedură civilă adoptat în 1865, promulgat la 11 septembrie 1865 şi pus în aplicare la 1 decembrie 1865 şi a evoluat de-a lungul timpului paralel cu justiţia.
În prezent, Arbitrajul comercial este instituţionalizat, Curţile de Arbitraj Comercial fiind organizate şi funcţionând pe lângă Camerele de Comerţ şi Industrie, ca entităţi neguvernamentale, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, ca instituţie de utilitate publică, în temeiul art.5 din Decretul Lege nr. 139/1990, art. 353(1) din Codul de procedură civilă şi confom propriului Statut, a promovat reînnodarea unei tradiţii vechi atunci când s-a decis reluarea activităţilor de arbitraj, ca domeniu specific de soluţionare a litigiilor, în principal comerciale, ale operatorilor economici. Astfel, la 30 iunie 1999 s-a aprobat Regulamentul Comisiei de Arbitraj care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2000.
Activitatea de arbitraj a fost şi este prevăzută de Codul Civil român ca o formă alternativă a administrării justiţiei, în domenii în care părţile pot opta pentru această soluţie.
Avantajul arbitrajului constă în celeritate, costuri mai mici şi caracterul definitiv al hotărârii. Această activitate jurisdicţională este autonomă şi se desfăşoară potrivit prevederilor legii precum şi a regulilor proprii ale fiecărui organ arbitral.

Procedura de arbitrare se finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti, prin pronunţarea unei hotărâri. Această hotărâre este definitivă şi obligatorie şi se bucură de aceeaşi putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite de către Codul de Procedură Civilă.
Se consideră că este acordul de voinţă al părţilor unui raport juridic patrimonial (civil, comercial, de comerţ internaţional), prin care acestea hotărăsc să soluţioneze prin arbitraj litigiile prezente sau viitoare generate de raportul juridic respectiv. Inserarea într-un contract comercial a clauzei de arbitraj, în caz de litigiu, „Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, încheierea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotararea arbitrală este definitivă şi obligatorie.” îndreptăţeşte partea interesată să ceară soluţionarea acestuia pe calea arbitrajului, fiind exclusă competenţa instanţelor judecătoreşti.

În esenţă, avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt următoarele:

 • litigiul este judecat de arbitri specializaţi, profesionişti cu o excelentă reputaţie, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţi, care au deplină încredere în aceştia;
 • dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nici o persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al părţilor;
 • cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluţionarea definitivă a litigiului la o instanţă de drept comun;
 • simplitatea procedurii arbitrale permite o soluţionare rapidă şi definitivă a litigiului – de regulă, în cel mult 6 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;
 • înainte de începerea procedurii arbitrale, părţile pot apela la o procedură de conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, instrument prin care se pot armoniza interesele părţilor, evitându-se litigiile comerciale, cu toate inconvenientele lor;
 • împotriva sentinţei arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepţia unei acţiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate şi nu de netemeinicie.

Certificat de forță majoră

La solicitarea scrisă a agenţilor economici, exclusiv persoane juridice din România,  Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, avizează existenţa cazului forţă majoră, în baza art.4 litera j) din Legea 335/2007, privind camerele de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile  art. 6 pct. 24, litera j din Statutul propriu.

 • Codul civil prin art. 1351 alin.2 definește Caz de forţă majoră – ”un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”.

Aviz de forţă majoră – act constatator, emis în baza legii şi în conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valorificarea juridică a acestuia este la latitudinea solicitantului, în funcţie de întregul areal al împrejurărilor de fapt şi de drept.

Solicitantul, completează Cererea pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră având ca model formularul anexat.

Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă un caz de forţă majoră în condiţiile art.1351 Cod civil.

Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant, nefiind aplicabil principiul contradictorialităţii.

Documentele depuse în susţinerea Cererii pentru avizarea existenţei cazului de forţă majoră vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:

 • contractul afectat de evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
 • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
 • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale însoţite de dovada care atestă comunicarea;
 • înscrisuri din care să reiasă legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă;
 • certificat de situații de urgență, eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cerere, conform art. 12, cap II, anexa 1 a Decretului privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, a Președintelui României;
 • alte înscrisuri utile în susţinerea solicitării;
 • împuternicirea persoanei delegate/copie CI delegate.
 • dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus T.V.A. plătibili în lei la cursul B.N.R. din ziua emiterii facturii.

Plata tarifului se poate face la casieria CCI Bihor sau prin virament bancar în conturile RO20BTRL00501205721422XX  deschis la Banca Transilvania Sucursala Oradea; RO72BUCU1161211548088RON deschis la Alpha Bank Sucursala Oradea.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitarea adresată Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Doar în cazul în care se constată că documentaţia este conformă şi completă, se analizează existenţa cazului de forţă majoră.

Evenimentul descris în documentaţia depusă se analizează raportat la prevederile art. 1351 Cod Civil precum şi în raport de prevederile contractului încheiat între părţi. Dacă rezultă fără echivoc existenţa cazului de  forţă majoră se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră. În cazul în care evenimentul nu se încadrează în prevederile legale în materia forţei majore sau nu este de competenţa CCIR se eliberează Adresa de respingere a existenţei cazului de forţă majoră, cu detalierea motivelor pentru care nu se eliberează Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră. Printre evenimentele generatoare de forţă majoră enumerăm, cu titlu de exemplu, fără însă a ne limita, următoarele: calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou.

Expoziții / Misiuni economice

Camera de Comerț și Industrie Bihor, vă face cunoscută posibilitatea de a participa la târguri şi expoziţii internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat.

Astfel, în baza prevederilor OUG nr. 120/2002, a Hotărârii 296/2007, a Ordinului 1043/2007 şi a Ordinului 455/2016 privind Programul de promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, administrează fondurile de participare a operatorilor economici, sub pavilion naţional, la târguri şi expoziţii internaţionale, în vederea promovării exportului de produse româneşti pe pieţele ţintă.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat suporta, parţial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind participarea la târguri si expoziţii internaţionale, după cum urmează:

–          suportarea a 50% din cheltuielile privind transportul si cazarea pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice,

–          suportarea totala a cheltuielilor privind:

 • transportul, asigurarea si manipularea exponatelor, mostrelor si materialelor publicitare, formalitatile vamale aferente acestora,
 • depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfasurarii actiunii promotionale,
 • elaborarea proiectului de execuţie a standului,
 • închirierea, construirea si/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente,
 • cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale,
 • cheltuielile de reprezentare si de protocol
 • cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează si coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramura sau a asociatei profesionale care contribuie la realizare acţiunii respective
 • cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare si promovare cu caracter economic general si pentru mediatizarea prezentei romaneşti la acţiunile promoţionale
 • cheltuielile aferente comisionului prevăzut in contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate  pe produse si mini-expoziţiilor, precum și
 • alte cheltuieli care se justifica a fi alocate pentru realizarea târgurilor si expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului de credite.

Programul de participare la târguri şi expoziţii internaţionale, cu finanţare de la bugetul de stat, se elaborează, anual, de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în colaborare cu structurile asociative cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului şi se aprobă de ordonatorul principal de credite, cu acordul Consiliului de Export.

Informații suplimentare privind lista cu târgurile eligibilie si alte detalii găsiți pe https://dce.gov.ro/

Consultanță RSI

Responsabilitatea socială este una din oportunitățile care pot fi exploatate pentru aplicarea dezvoltării durabile.
Cunoașterea locului, rolului, mizelor, valorilor RSI și adoptarea și integrarea practicilor și comportamentelor responsabile este impusă de următoarele aspecte relevante: racordarea la inițiativele europene de bună practică în domeniul RSI; necesitatea implicării camerelor de comerț și industrie în aplicarea Strategiei Naționale a RSI și de creșterea numărului celor care preferă colaborarea cu societăți comerciale responsabile.

Participarea reprezentanțelor CCI Bihor la sesiuni de instruire privind conceptul și practicile RSI, destinate dezvoltării competențelor și soluțiilor necesare pentru adaptarea potențialului operativ al angajaților la provocările dezvoltării durabile în general și la funcționarea birourilor de asistență RSI în special, urmată de conectarea de resurse informative/documentare și de competențe prin absolvirea cursurilor de manager proiect și formator, a avut ca rezultat elaborarea unui Ghid al consultantului și a unui material-suport ”Promovarea RSI – la nivelul mediului privat de afaceri”.

Ghidul consultantului conține următoarele aspecte relevante pentru abordarea problematicii RSI:

Scopul consultanței îl constituie contribuirea la dezvoltarea, relansarea afacerilor IMM-urilor, care sunt „motorul economiei” și a companiilor în contextul crizei economico-financiare actuale.

Obiectivul general al consultanței îl constituie: propuneri concrete de modalități pentru dezvoltarea, relansarea economică a firmelor prin adoptarea și integrarea în strategiile de bussines a unor practici și comportamente responsabile și durabile.

Obiectivele specifice de urmărit în cadrul consultanței:

 • Comunicarea de informații relevante cu privire la RSI în contextul dezvoltării durabile: definiții uzitate, trăsăturile caracteristice ale RSI, valorile pe care le promovează dar și constrângerile aplicării conceptului;
 • Promovarea impactului pozitiv al adoptării principiilor dezvoltării durabile și ale RSI în strategiile de business ale firmelor pentru afaceri sustenabile pentru motivarea operatorilor economici;
 • Stimularea contribuției IMM-urilor la binele societal și capacitarea lor pentru integrarea preocupărilor de mediu, sociale și de bună guvernanță (transparență, comportament etic) în operațiunile economice și în interacțiunile cu stakeholderii (angajați, clienți, colaboratori, parteneri de afaceri);
 • Adaptarea recomandărilor ISO 26000 la specificitatea IMM-urilor;
 • Familiarizarea cu instrumentele specifice RSI (standarde, certificări, raportări);

Alte servicii

CCI Bihor prin compartimentele sale oferă persoanelor juridice următoarele servicii:

 • Emiterea certificate de uzanțe comerciale, certificate IMM, adeverințe de membru, adeverințe ROMEXPO, etc.
 • Vizarea facturilor comerciale și a altor documente comerciale;
 • Furnizarea liste de firme și de informații punctuale din baza de date a Topului firmelor;
 • Depuneri si solicitări de cereri de ofertă la camere de comerț și ambasade din țară și străinătate;
 • Organizarea de seminarii, simpozioane, prezentări de firmă;
 • Găzduirea unui banner publicitar al firmei pe care o reprezentați pe ccibh.ro,
 • Publicarea în buletinul BH Business a cererilor, ofertelor și reclamelor;
 • Închirierea următoarelor de săli pentru conferințe si evenimente:
 • Sala conferință, suprafață aprox. 82 mp, capacitate maximă 60 de persoane, dotată cu sistem de sonorizare si translație simultană, videoproiector, flipchart;
 • Sala curs, suprafață aprox. 43 mp, capacitate maximă 17 persoane, dotată cu videoproiector, flipchart, tablă interactivă;
 • Sala evenimente, suprafață aprox. 64 mp, capacitate maximă 45 de persoane, dotată cu videoproiector, flipchart, tablă interactivă;